Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bokskogen, Furulund

Skog och naturmark

Gotlands natur är unik och varierad. Det finns skog och natur med varierande grad av mänsklig inverkan, från stadsnära skog till mer avlägsna naturmarksområden. Det är framförallt i och omkring tätorterna som Region Gotland äger mark. Därmed är det relativt få områden utanför tätorterna som planeras och underhålls av regionen.

Naturreservat

Det finns två kommunala naturreservat på Gotland: Galgberget och Södra Hällarna. Reservaten ligger strax norr respektive söder om Visby. De bägge reservaten är unika till sin historia och innehåll men bjuder båda på fantastisk natur och utsikter över Östersjön.

Områdena sköts efter speciella skötselplaner.

Stadsnära skog

Stadsnära skog är skogsområden som ska vara till för rekreation och glädje. Som exempel på stadsnära skog kan nämnas områden vid Terra Nova och Rävhagen. Skogarna sköts i syfte att gynna besökslivet i området samt så att invånare och besökare ska känna sig trygg i miljön.

Naturmark

Runtom Gotland finns många områden med naturmark. Dessa områden kan vara mycket olika, som exempel finns naturmark runt stora delar av ringmuren men det kan också finnas intill eller mellan villaområden mm. Områden med naturmark sköts med extensiv skötsel och varje plats har sina egna förutsättningar och krav. 

Skog- och naturmark får inte användas som privat yta i form av utökad trädgård, kompost, vedupplag eller uppställningsplats för fordon.