Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bokskogen, Furulund

Skog och naturmark

Stadsnära skog

Som stadsnära skog kan nämnas områden vid Terra Nova och Rävhagen. Dessa skogar, och liknande, skall vara till rekreation och glädje för alla besökare. Skötseln blir i syfte att gynna besökslivet i området. Områdena sköts också med tanke på att man som innevånare skall känna sig trygg i miljön.

Naturmark

Områden av varierad växtlighet med extensiv skötsel. Dessa ytor kan vara mycket olika, som exempel finns extensiva ytor intill eller mellan villaområden,  stora delar runt ringmuren mm. Varje plats sköts efter sina förutsättningar och krav. Både fauna och flora skall på olika sätt gynnas med anpassad skötsel.

Naturmark får inte användas som privat yta i form av utökad trädgård, kompost, vedupplag eller uppställningsplats för fordon.

Naturreservat

Galgberget och Södra Hällarna är de enda kommunalägda naturresevaten i dagsläget. Områdena sköts efter speciella skötselplaner.