Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träd

Träd är vackra och ståtliga. Många individer har en betydande ålder och har funnits på platsen långt innan vi själva trampat runt i dess närhet. Andra är nyplanterade för att ge en succession i ålder eller för att bidra med nya kvaliteter på platsen.

Förutom att vara vackra och bidra med karaktär hjälper träden oss att rena luft, sänka temperaturen i hårdgjorda miljöer och fördröja vatten vid stora regn. Du kan läsa mer om trädens positiva bidrag under fliken Trädens ekosystemtjänster till vänster.

På Gotland har vi förmånen att även kunna ha en del exotiska arter tack vare det gynnsamma klimatet.

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan för Visby har tagits fram för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta, underhålla och utveckla sina träd. Det är viktigt att ha kunskap om vilka träd som omfattas av förvaltningen; vad det är för art, var de är placerade, hur stora de är, i vilken kondition de är, vilket lagskydd de omfattas av, ålder etc samt hur vi bör sköta om och förvalta dessa. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas. Att bidra till ett friskare trädbestånd som bidrar med fler kvaliteter och värden är ett bland många mål och syften med trädvårdsplanen, att hjälpa till att minska risken för incidenter och olyckor kopplade till träd är ett annat.

Sjuka eller döda träd

Även om många träd kan bli mycket gamla så händer det att de blir sjuka eller stormskadade. Om de står på platser där många vistas utgör de en risk och behöver tas ned eller ges en regelrätt beskärning.

Upptäcker du ett skadat träd är vi tacksamma för att du hör av dig,

Felanmälan mark, park, va, gator och trafik - Region Gotland