2006-03-30, §§ 65-111

Utskrivet från: http://gotland.se/24708
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-03-30

Register

Regionstyrelsen 2006-03-30
Plats:
Ledningskontorets sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c), §§ 65-104
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Gösta Hult, tjg ers §§ 105-111
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s)
Gösta Hult (c)
Håkan Onsjö (m)
Göran Örtbrant (m)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)

Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör
Ann Egefalk, stadssekreterare, tel: 0498-26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2006-04-06
Datum för anslags nedtagande 2006-04-28