2006-02-23, §§ 23-64

Utskrivet från: http://gotland.se/24096
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2006-02-23

Register

Regionstyrelsen 2006-02-23
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Eric Martell (s), tjg ersättare
Göran Örtbrant (m), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s)
Gösta Hult (c),
Stefan Nypelius (c)
Bodil Rosengren (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, sekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2006-03-13
Datum för anslags nedtagande: 2006-04-04