2006-01-19, §§ 1-22

Utskrivet från: http://gotland.se/23363
Regionstyrelsen 2006-01-19
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Roland Norbäck (v)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gösta Hult (c), tjg ersättare
Göran Örtbrant (m), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s)
Erik Martell (s),

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2006-01-30
Datum för anslags nedtagande: 2006-02-21