BUN § 126

Utskrivet från: http://gotland.se/23271

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 126
Ökade investeringskostnader, Kräklingbo skola

Dnr 2002/009-29
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2005-11-21 bl a följande:

Efter genomförd upphandling av om och tillbyggnaden av Kräklingbo skola har kostnaden för projektet ökat från 15 500 tkr med 9 300 tkr till 24 800 tkr. Under förprojekteringen som pågått under fem år har återkommande kostnadsredovisningar presenterats i samband med den årliga budgetberedningen. Inför årets budgetberedning 2006 med flerårsplan redovisade TF en kostnadsberäkning på totalt 16 070 tkr fördelat i BUN:s investering i verksamhetsanpassning med 2 500 tkr för 2005 och 7 500 tkr för 2006 samt TN:s kostnad för PU/OVK med 6 070 tkr. Efter förnyad kostnadsberäkning inför upphandlingen redovisade TF att man endast hade möjlighet att avsätta 5 500 tkr i PU/OVK. Den nya kostnads­beräkningen uppskattades till totalt 21 000 tkr för om och tillbyggnaden.

Så här långt är investeringsmedel med 10 000 tkr för verksamhetsanpassning samt 5 500 tkr för PU/OVK framtaget för projektet. Efter upphandling har kostnaden ökat med 9 300 tkr. En ny fördelning av kostnaderna för verksamhetsanpassningen (BUN) och PU/OVK (TF) bör därför genomföras. Det är rimligt att anta att kostnaden för PU/OVK ökat på samma sätt som kostnaderna för hela projektet har ökat. Kostnadsökningen kan därmed inte bara omfatta åtgärder för verksamhetsanpassning. Kostnadsuppskattningen för PU/OVK grundar sig på ett underlag från 2002. Med en ny fördelning mellan investering i verksamhetsanpassning och kostnader för PU/OVK blir det möjligt att bestämma vilken summa som skall vara hyresgrundande när projektet är avslutat.

Om och tillbyggnaden av Kräklingbo skola har varit aktuell sedan 2001. Enligt planeringen skall Östergarns skola upphöra och upptagningsområdets elever samlas i Kräklingbo skola. Det är av största vikt att föreslagen om och tillbyggnad kan genomföras så att skolan kan tas i drift från och med augusti 2007. Ombyggnadstiden beräknas omfatta vt. 06 – vt. 07. Evakueringen under projektets genomförande är planerad till Östergarns skola samt Östergarn församlingshem, Kräklingbo församlingshem och IK Östergarns klubblokaler.

Arbetsutskottet beslöt 2005-11-29 ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med Tekniska förvaltningen om PU medel för 2007 kan avsättas för PU/OVK åtgärder i Kräklingbo skola, att beräkna och lämna förslag för begäran om tilläggsanslag, att göra en driftskostnadsanalys, samt att tillsammans med Tekniska förvaltningen beräkna och konsekvensbeskriva alternativa lösningar för Kräklingbo skola

Avdelningschef Roger Möller,TF, anför i skrivelse 2005-12-08 bl a följande:

TF har ingen möjlighet att avsätta ytterligare PU medel 2007 utöver den summa som år 2002 beräknades till 5 500 tkr. En uppräkning på grund av höjt kostnadsläge med ytterligare ca 500 tkr kan göras. Det innebär att TF kan avsätta ca 6 000 tkr för PU i projektet. Pengarna kan endast användas till PU-åtgärder.

Genomförd upphandling ger en totalkostnad om 24 800 tkr. Totalkostnaden kan uppskattningsvis delas upp i mindre delar.

Tillbyggnad om 360 m2

8,9 mkr

Myndighetsanpassning avbyggnad A och B

5,1 mkr

Underhållsåtgärder

5,5 mkr

Markarbeten lekplats

1,5 mkr

Verksamhetsanpassning/arbetsmiljö byggnad A och B

3,8 mkr

Summa

24,8 mkr

Vidare anförs:

…”Om projektet förändras i förhållande till genomförd upphandling måste nytt underlag tas fram och ny upphandling genomföras. Det innebär en förskjutning i tiden med 6-12 månader och en merkostnad med ca 300 tkr för omprojektering och upphandling samt en trolig fördyring på grund av kostnadsökningar eftersom byggstarten blir förskjuten.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. BUN föreslår kommunstyrelsen att anslå ytterligare 9,3 mkr för om- och tillbyggnad av Kräklingbo skola enligt samma fördelning mellan PU och verksamhetsanpassning/investeringsmedel (hyresgrundande) som i den ursprungliga kostnadsberäkningen.
    2. Lokalkostnadsökningen skall beaktas i budget 2007 och flerårsplan 2007-2011.