BUN § 127

Utskrivet från: http://gotland.se/23270

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 127
Fördelning av de s k Wärnersson-pengarna höstterminen 2006.

Dnr 2004/057-02

Statsbidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem kommer fr o m 2007 helt att ingå i det statliga kommunbidraget.

Beslut för lå 2005/06 har tidigare tagits och det finns således en gällande fördelning för vårterminen

2006, medan BUN behöver fatta beslut om fördelning av resterande Wärnerssonmedel för hösten 2006. Eftersom statsbidraget tilldelats kommunerna per läsår kommer den exakta medelstillgången för hösten 2006 att redovisas först när 2005 års bokslut är klart.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN fastställer följande fördelning:

  GEMENSAMT

  HT-06
  Enl BUN § 118/ 2005 (Budgetparagrafen)

  Särskolan LASS/LSS

  Kulturskolan

  Regionalt stöd

  Del av Elevbidragets undervisningsdel

  Språkskola år F-9 enl BUN §23/2004

  Regionalt stöd enl BUN § 68/2004

  Små undervisningsgrupper enl BUN § 68/ 2004

  Summa gemensamt
  Kronor

  1 000 000

  375 000

  1 000 000

  2 500 000

  1 367 500

  400 000

  750 000

  7 392 500

  FÖRDELNING RESTERANDE

  Kompensation för år 7-9

  Rörlig del grundskolan

  Summa grundskola

  1 617 688

  2 668 929

  4 286 616

  Skolbarnsomsorg 130 546

  Rörlig del gymnasieskolan, PRIV-platser, Samundervisn klasser

  Anm: PRIV (Programinriktade Individuella Program) samt Samunder­visnings­klasser med Särskolan skall prioriteras vid fördelningen.

  Summa gymnasieskola

  1 438 766

  1 438 766

  Rörlig del särskolan, Samundervisningsklasser

  Anm: Samundervisningsklasser med gymnasieskolan skall prioriteras vid fördelningen

  Summa särskolan

  128 707

  128 707

  Totalt 13 377 136

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa följande vid arbetsutskottets sammanträde i mars (BUN beslutar 2006-04-05):

  - förslag till beslut om fördelning av anslag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för år 2007

  - redovisning av resultatet av en översyn av statsbidragets användning.