BUN § 128

Utskrivet från: http://gotland.se/23269

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 128
Medborgarförslag: Slopa ”Bussiga kortet” i stadstrafiken

KS dnr 2005/0355-53; BUNs dnr 2005/013-69

Kommuninnevånaren Bengt Lagersson har 2005-08-22 till Gotlands kommun inlämnat ett medborgarförslag med följande lydelse:

Mitt medborgarförslag är följande: Slopa ”Bussiga kortet” för resor i Visby, men låt det fortfarande gälla för långresor.

Förslagsställaren anför vidare bl a följande:

…Vi får ju dagligen rapporter om hur våra barn och ungdomar rör sig allt mindre och att övervikten ökar. Vi inom skolan har nu fått i uppdrag att se till att eleverna rör på sig minst 1/2 timme varje dag, och du Claes-Göran har ju själv sagt att kan vi få ungdomarna svettiga på våra idrottslektioner, så har vi gjort en bra insats. För att möjliggöra detta påbud inom ramen för befintliga resurser har vi ingen annan möjlighet än att ta dyrbar lektionstid till promenader. Så tänker vi i alla fall lösa det på Solbergaskolan. Med detta i åtanke finner jag det märkligt att Gotlands kommun har beslutat att ge alla skolelever gratis busstransport med det s.k. "Bussiga kortet". Detta går ju stick i stäv med den nationella målsättningen om att vårt framtida släkte skall röra på sig mera. 

 Medborgarförslaget har översänts till BUN för yttrande. Sådant yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-01-23.

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande 2005-11-11 bl a följande:

”När Gotlands kommun införde Bussiga kortet syftade beslutet dels till att ge ett regelrätt landsbygdsstöd, som skulle underlätta för våra ungdomar att smidigt och billigt kunna utnyttja kollektivtrafiken. Ett annat, lika viktigt syfte var att ”lära” våra barn och ungdomar att åka kollektivt. Det var en framåtsyftande strategi, som i bästa fall långsiktigt kan medföra både miljömässiga och samhällsekonomiska vinster.

Skoldirektören föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motiveringar:

1. Det är en rättvisefråga – Om landsbygdens ungdomar kan resa på Bussiga kortet bör samma gälla i Visby.

2. Som ovan sagts var ett av syftena med Bussiga kortet att stimulera barn och ungdomar till att resa kollektivt i ett långsiktigt perspektiv. Det måste gälla Visbyungdomarna i lika hög grad som landsbygdens befolkning.

3. Många ungdomar i Visby deltar i olika kvällsaktiviteter, som vanligtvis är lokaliserade till de centrala delarna av Visby. För de som bor i ytterområdena kan det kännas otryggt att gå eller cykla hem under mörka kvällar. Bussiga kortet kan på så sätt bidra till att underlätta för våra ungdomar att delta i idrotts- och kulturlivet.

4. Många föräldrar väljer idag att själva skjutsa sina barn till skolan. Det medför att biltrafiken kring våra skolor på många håll är mycket intensiv på morgonen. En intensiv biltrafik i närheten av en skola är alltid en fara, och när skolan börjar är det dessa fordon som utgör den helt övervägande trafiken kring skolan. Om Bussiga kortet kan bidra till att minska denna trafikfara är det en positiv utveckling.

BUN-ledamoten Solveig Artsman yrkade avslag på skoldirektör Peter Molins förslag och att BUN istället skulle tillstyrka att kfm beslutar i enlighet med medborgarförslaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektörens förslag antas som BUNs yttrande över medborgarförslaget.