BUN § 129

Utskrivet från: http://gotland.se/23268

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 129
Organisation av Fårö skolas årskurser

Dnr 2005/017-61
Rektor Bisse Carlsson anför i skrivelse 2005-10-20 bl a följande:

”Med hänvisning till det minskade elevantalet på Fårö skola har vi i olika sammanhang under de senaste åren diskuterat framtiden för Fårö skola. Läsåret 2005/06 har vi 37 elever från Förskoleklass till år 6. Inför nästa läsår minskar elevtalet ytterligare till färre än 30 elever. Dessvärre är det ingen tillfällig nedgång i elevtalet, utan genomsnittet i prognoserna är mindre än 5 födda barn/år. Rektor och personal har diskuterat olika alternativ och föräldrarna har kontinuerligt varit delaktiga i processen genom skolråd och övrig information.Tankarna om att eleverna från år 4 skall gå på Fårösundsskolan kommer från verksamheten. Vi har hela tiden haft fokus på skolans uppdrag – eleverna - och att en skola skall vara bra för de elever som går i den.

Utgångspunkt för diskussion och planering:

§ Eleverna i år 4-6 på Fårö skola börjar på Fårösundsskolan från HT 2006.

§ Eleverna i år F-3 går fortsättningsvis kvar på Fårö skola. Fårö förskola får nya lokaler i skolan, vilket innebär ett ökat samarbete förskola-skola

Alla föräldrar informerades skriftligen i april 2005 om planeringen inför HT 2006. Samma information togs upp på föräldramöte i augusti 2005 . Från föräldrahåll har inga invändningar framförts mot förslaget, men synpunkter har framförts på bl a skolskjutstiderna. I skrivelsen ger skolledningen en mer detaljerad bild av planeringen samt en konsekvensbeskrivning.

Skoldirektör Peter Molin föreslår i skrivelse 2005-12-06 BUN besluta:

”BUN anför inga erinringar mot skolledningens planering under förutsättning att frågan behandlats i samverkan, elevråd och skolråd. ”

Vidare föreslår skoldirektören att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en ev ändring av lokalerna för Fårö förskola, samt att ev anpassningsåtgärder p gr av flyttning av förskolan skall behandlas i samband med budget 2007 och flerårsplan 2007-2011

    1. BUN anför inga erinringar mot skolledningens planering under förutsättning att frågan behandlats i samverkan, elevråd och skolråd
    2. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av en ev ändring av lokalerna för Fårö förskola
    3. Ev anpassningsåtgärder p gr av flyttning av förskolan skall behandlas i samband med budget 2007 och flerårsplan 2007-2011