BUN § 131

Utskrivet från: http://gotland.se/23266

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-01-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-12-14

BUN § 131
Vuxenutbildning, kursutbud ht 2006

Dnr 2005/069-65

 

Rektor Jan Boström anför i skrivelse 2005-11-23 bl a följande:

Vuxenutbildningens uppdrag och vad som ligger till grund för det kursutbud som den kommunala vuxenutbildningen erbjuder föredrogs för nämnden 2005-06-08. (”Vuxenutbildningen 2006 och följande år”, BUN 2005-06-08 § 59). I samma paragraf fattades beslut att följande inriktningar skall vara vägledande för kursutbudet:

· Landsbygdsutveckling och lantbruk

· Besöksnäring

· Företagsamhet och entreprenörskap (tillverkningsindustrin ingår som en del)

· IT-sektor ( inriktas mot drift och programutveckling)

· Vård och omsorg

· Hantverk

· Kultur (som tillväxtfaktor och kommersiell kraft)

· Ekonomi

Följande kursutbud föreslås: Komvux egenverksamhet hösten 2006

Hösten 2006 föreslås utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå samt i Sfi enligt nedan. Kursutbudet speglar det förväntade kompetensbehov hos de myndigheter och statliga företag som kommer att etableras på Gotland. Ett nytt försök görs med språkutbildningar i Tyska och Franska på kvällstid.

Följande kurser föreslås:

Grundläggande vuxenutbildning

Engelska; Svenska; Matematik; Hem- och konsumentkunskap; Samhällskunskap

SFI

Kurserna A – D inom steg 1-3; Svenska som andra språk (SAS)

Gymnasial vuxenutbildning

Fysik A och B; Kemi A och B; Biologi A och B; Naturkunskap A och B; Matematik A – E;

Historia A och B; Geografi A; Samhällskunskap A och B; Psykologi A och B; Religion A och B;

Filosofi A och B; Svenska A – C; Litteratur och litteraturvetenskap; Litterär gestaltning; Engelska A och B;

Tyska steg 1 (kväll); Franska steg 1 (kväll); Spanska steg 2 (kväll), samt

Datorkunskap; Multimedia A; Webbdesign; Programhantering

Extern vuxenutbildning hösten 2006

Den externa vuxenutbildningen finansieras med statliga medel (det statliga stödet för vuxna) och hösten 2006 planeras för cirka 450 heltidsstudieplatser på gymnasienivå (450 inkluderar ett antal orienteringskurser). Detta under förutsättning att Gotlands Kommuns ansökan för 2006 till Skolverket motsvarar samma antal heltidsstuderande som innevarande år. Nedan beskrivs de utbildningar som planeras utifrån upphandlingskontrakt eller är långt framskridna i planering:

Omvårdnadsutbildning 60 v. (inriktn. vård och omsorg) Elfrida Andréegymnasiet/Lärgården/Lernia

Utbildningspaket ekonomi. (inriktning ekonomi, småföretagsamhet och entreprenörskap) Lernia.(enligt upphandlingsavtal)

Turismutbildning 900 poäng (två terminer) (inriktning besöksnäringen) Humanus (enl. upphandlingsavtal)

Landsbygdsutbildningar ( dels de traditionella mot trädgård och jordbruk) men också nya utifrån Lövsta landsbygdscentrums uppdrag för Gotlands kommun. (Inriktning Landsbygdsutveckling och besöksnäring) Lövsta

Allmän linje på folkhögskola ( för svårrekryterade personer som inte klarar Komvux-tempo)

Distansutbildningar. Fortsättning av distansutbildningarna och utveckling av dessa.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer framlagt förslag till kursutbud ht 2006 inom vuxenutbildningen.