BUN § 107

Utskrivet från: http://gotland.se/22791

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-12-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-10-12

BUN § 107
Ansökan om statsbidrag för stöd till vuxnas lärande

Dnr 2004/082-65
Rektor Jan Boström och gymnasiechef Alf Nilsson har utformat kommunens ansökan om statligt stöd för vuxenundervisning 2006.

Ansökan omfattar följande antal elevplatser:

Antal statsbidragsplatser som kommunen maximalt kan tilldelas, d.v.s kommunens ram. Uppgiften hämtas från myndighetens hemsida

252

Särvux

PU

Gy vux

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) avser kommunen att finansiera med egna medel under år 2006?

15

0

206

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) ansöker kommunen om statsbidrag för under år 2006? Exklusive platser under C (rad 10) och D (rad 13)

270

Summa kommunalt och statligt finansierade platser, (Särvux+PU+Gy vux)

491

C. Extra utbildningsplatser pga hög andel kortutbildade

Ansökan om statsbidragsplatser utöver de under punkt B ansökta platserna. Se 8 § SFS 2002:398

Antal

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) avser kommunen att finansiera med egna medel under år 2006?

45

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) ansöker kommunen om statsbidrag för under år 2006?

55

Summa kommunalt och statligt finansierade platser

100

D. Extra utbildningsplatser pga strukturella skäl

Ansökan om statsbidragsplatser utöver de under punkt C och D ansökta platserna. Se 8 § SFS 2002:398

Antal

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) avser kommunen att finansiera med egna medel under år 2006?

45

Hur stor verksamhet (uttryckt i årsstudieplatser á 800 verksamhetspoäng) ansöker kommunen om statsbidrag för under år 2006?

55

Summa kommunalt och statligt finansierade platser

100

I ansökan redovisas även nuläget beträffande följande utvecklingsområden:

  • Lärcentra
  • Läs- och skrivverkstad
  • Vägledningscentrum Portalen
  • Uppsökande verksamhet
  • Rektorstjänsten vid externa Komvux som utvecklingskraft för externa utbildningsanordnare
  • Distansundervisningen
  • Upphandlingsprocessen
  • Valideringsinstrumentet
  • Samarbetet med Gotlands folkhögskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN inger ansökan om statsbidrag för vuxnas lärande enligt framlagt förslag.