2005-12-15, §§ 300-329

Utskrivet från: http://gotland.se/22696
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2005-12-15

Register

Regionstyrelsen 2005-12-15
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.15
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Leif Dahlby (s), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd),
Curt Broberg (c),
Gösta Hult (c),
Håkan Onsjö (m),
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Per Lindskog, teknisk direktör, §§ 321-329

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2005-12-22
Datum för anslags nedtagande: 2006-01-13