2005-10-27, §§ 240-277

Utskrivet från: http://gotland.se/21897
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2005-10-27

Register

Regionstyrelsen 2005-10-27
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s), §§ 240-259
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Leif Dahlby (s), tjg ersättare §§ 260-277
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Leif Dahlby (s), §§ 240-259
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Håkan Onsjö (m)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2005-11-02
Datum för anslags nedtagande: 2005-11-24