2005-09-22, §§ 223-239

Utskrivet från: http://gotland.se/21368
Regionstyrelsen 2005-09-22
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Hans-Åke Norrby (mp), §§ 223-235
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Leif Dahlby (s), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Göran Örtbrant (m), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare § 236-238
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Håkan Onsjö (m)
Heidi Plisch (mp)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2005- 09-28
Datum för anslags nedtagande 2005-10-20