2005-08-25, §§ 196-222

Utskrivet från: http://gotland.se/20989
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2005-08-25

Register

Regionstyrelsen 2005-08-25
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.15
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Gustaf Hoffstedt (m)
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Övriga närvarande
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Rose-Marie Stenbom (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 0498-26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2005-09-01
Datum för anslags nedtagande: 2005-09-24