BUN § 61

Utskrivet från: http://gotland.se/20353

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 61
Förskoleverksamhetens dimensionering i Visbyområdet

Dnr BUN 2005/017-61
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har i skrivelse 2005-05-17 redovisat det bedömda behovet av nya platser i förskolan i Visbyområdet och övriga Gotland. Som underlag till beräkningarna har legat följande faktorer:

  • Efterfrågan av plats i förskolan
  • Prel antal placerade barn per skolområde
  • Avgångar till förskoleklass
  • Bostadsbyggande i Visbyområdet och på övriga Gotland
  • Planeringstid m m (fler lärare i förskolan)
  • Omställning från dagbarnvårdare till förskolan

I redovisningen understryks att bedömningarna är mycket osäkra, bl a beroende på de kraftiga omställningarna som f n sker inom det gotländska arbetslivet. Aktuella sådana omställningar är t ex nedskärningar inom Försvaret och eventuella utlokaliseringar till Gotland som diskuteras.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår följande utbyggnad av förskoleavdelningar i Visby:

2006

2007

2008

Kommentar

Nya avd

Nya platser

Nya avd

Nya platser

Nya avd

Nya platser

Visbyområdet

1

20

1

20

1

20

För att möta ett troligt behov av nya platser i samband med utökade antal arbetstillfällen samt omställning från dbv.

Anm. En normalstor avdelning omfattar 20 platser. Antalet barn beror på volymtimmar per avd/enhet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Framlagt förslag till utbyggnad godkänns för den fortsatta planeringen.