BUN § 65

Utskrivet från: http://gotland.se/20349

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 65
Personalplan för förskoleverksamheten

Dnr BUN 2004/143-02
Barn- och utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 2004-12-08 bl a frågan om personalplan för BUFs ansvarsområde. Av planen framgår bl a följande beträffande förskolans personal:

Förskolan

Personalbemanningen inom förskolan i kommunal regi i Gotlands kommun motsvarar 317 årsarbetare jämnt fördelat mellan lärare och barnskötare. Enligt Skolverket var riksgenomsnittet för andelen lärare 51% 2004. Nuvarande andelen lärare inom gotländska förskolan är 46%

BUN har tidigare uttalat att målsättningen skall vara minst två lärare per förskole­avdelning, vilket motsvarar en andel av cirka 57%.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt att godkänna planen vad gäller grundskolans och gymnasieskolans personal som underlag för förvalt­ningens framtida planering. Förvaltningen gavs samtidigt i uppdrag att kom­plet­tera personalplanen med planering avseende förskolans och skolbarns­omsorgens personal.

Personalchef Bo Stenbom redovisar i komplettering 2005-05-16 följande tabell:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totalt

Antal placerade barn 1-5 år *

3141

3096

3061

3064

3025

3030

Lärare, årsarbetare

158

158

158

162

162

167

9

Barnskötare, årsarbetare

159

154

151

147

143

138

-21

Årsarbetare totalt

317

312

309

309

305

305

Andel lärare

50%

51%

51%

52%

53%

55%

Pensionering 65 år lärare

-

3

-

-

6

2

11

Pensionering 65 år barnskötare

-

1

2

4

2

5

14

Rekryteringsbehov av lärare

-

3 **

4

6

7

20

Dagbarnvårdare antal

58

52

52

52

52

52

* Beräknat utifrån att 510 barn föds varje år och andelen placerade barn är 80%

** + 13 lärarvikarier

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Personalplanen godkänns

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda olika finansieringsförslag för en 60 p förskollärarutbildning enligt Jönköpingsmodellen inom ram för arbetet med internbudget 2006.

    3. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med internbudget 2006 utreda hur man kan erbjuda en bredare vidareutbildning för personal inom förskolan inom ram.