BUN § 66

Utskrivet från: http://gotland.se/20348

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 66
Utredning, organisation av arbetet med placeringar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Dnr BUN 2005/017-61
Utredning, organisation av arbetet med placeringar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Dnr BUN 2005/017-61

Det administrativa stödet inom BUF kommer att förändras med anledning av den nya organisation som genomförs i och med att löne- och fakturahanteringen centraliseras i kommunen. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur placeringsarbetet m m i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall organiseras med anledning av centraliseringen.

Utredningen har följt en processplan utifrån tänkbara organisationsmodeller med redovisning av för- och nackdelar och organisationsmodellerna har diskuterats enligt processplanen samt med inhämtande av synpunkter från rektorer och assistenter.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland redovisar följande två modeller i skrivelse 2005?05-12:

Central placeringsgrupp (modell A): ca 5,5 assistenttjänster i grupp, centralt placerade. Assistenterna handlägger placeringsarbetet mm under ledning av systemansvarig i PROCAPITA. Assistentens handläggning samordnas av systemansvarig och respektive assistent lägger förslag som rektor fattar beslut om.

Placeringsarbetet sker i skolområde (modell B): ca 5,5 assistenttjänster som har arbetsuppgiften som en del av assistenttjänsten (även andra arbetsuppgifter). Tjänsten är placerad i respektive skolområde. Assistenten handlägger placeringsarbetet m m under ledning av respektive rektor som beslutar. Assistenter med placeringsarbete m m träffar systemansvarig i PROCAPITA en gång i månaden för samordning, information och stöd i handläggningsarbetet.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland förordar att placeringsarbetet m m även fortsättningsvis skall ingå som del av assistenttjänsterna i respektive skolområde (modell B), med följande motivering:

I den diskussion som förts har en stor majoritet av rektorer och assistenter förordat alternativet med placeringsarbete i skolområdet , (modell B). Ett starkt argument för modell B är behovet av tillräckligt starkt administrativt stöd i respektive skolområde. Stödet riskerar försvagas om placeringsarbetet mm centraliseras. Ett annat viktigt argument är behovet av närhet/samordning i arbetet för handläggande assistent och beslutande rektor. Större lokal kännedom och närhet till verksamheten och föräldrarna har även framhållits. Behovet av samordning och samsyn i handläggningsarbetet utifrån inskrivnings- och avgiftsregler mm går att genomföra med månatliga möten under ledning av systemansvarig för PROCAPITA.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Placeringsarbetet skall ske inom resp skolområde enligt modell B.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att följa upp och redovisa till BUN hur placeringsarbetet och samordning sker inom Visbyområdet