BUN § 68

Utskrivet från: http://gotland.se/20346

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 68
Tertialrapport I/05 och Ekonomigruppens beslut.

Dnr BUN 2005/071-04
Förvaltningschef Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade tertialrapport 1 för 2005. Rapporten pekar mot att årsresultatet kommer att uppvisa ett minus om ca 7,2 mkr, varav 1,9 mkr avser minskade statsbidrag för införande av maxtaxa och 4,7 mkr avser ökade lokalkostnader.

I samband med inlämnande av tertialrapport 1 hade åtgärdsplaner för att få en budget i balans inlämnats tillsammans med konsekvensbeskrivningar av dessa. Även åtgärdsplaner med konsekvenser av ev sparbeting hade inlämnats.

BUN hade vid sammanträdet 2005-04-20 (BUN § 45/2005) bl a beslutat:
· BUN anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med ett belopp om 4,4 mkr avseende minskat statsbidrag för maxtaxa, ökade kostnader för LSS/LASS samt ökade lokalkostnader för fristående skolor

Enligt Kommunstyrelsens au (budgetberedningen) beviljas inte tilläggsanslag.

BUNs s k Ekonomigrupp hade 2005-05-02 beslutat:
· Skolområden som enl marsrapporten uppvisar negativ prognos skall vid årsskiftet ha en budget i balans, med följande två undantag:
· Fårösund: Ett underskott om 300 tkr accepteras (Avser obudgeterad pensionsutfästelse)
· Nordvästra Visby: Ett underskott om 700 tkr accepteras (Avser dagbarnvårdarorganisationen)
· Skolområden som enligt marsrapporten uppvisar positiv prognos skall bibehålla det positiva årsresultatet.
· Staben: Vakanta tjänster får inte återbesättas, med undantag av tjänsten som resurschef. Ev dispenser beslutas av skoldirektören

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Arbetsutskottets beslut 2005-05-23 (Au § 60) godkänns

    2. Fristående grundskolor omfattas av det generella sparbetinget motsvarande 0,3% på kommunbidraget, med undantag av kostverksamheten enligt ovan. Besparingen skall gälla 2005-07-01 t o m 2005-12-31.

    3. Fristående gymnasieskolor omfattas av det generella sparbetinget motsvarande 0,3 % på nettobidraget 2005, med undantag av kostverksamheten enligt ovan. Besparingen skall gälla 2005-07-01 t o m 2005-12-31.

    4. Ekonomigruppens beslut 2005-05-20 godkänns

    5. Tertialrapporten 2005/I överlämnas med godkännande till kommunstyrelsen