BUN § 69

Utskrivet från: http://gotland.se/20345

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 69
Fördelning av statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, familjedaghem och fritidshem (SFS 2001: 161)

Fördelning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, familjedaghem, öppen förskola och fritidshem. (SFS 2001:161)
Dnr BUN 2004/057-02

En kommun som har rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, familjedaghem, öppen förskola och fritidshem.

Freddy Sirland hade i skrivelse 2005-05-17 bl a anfört följande:
Eftersom lärarna i förskolan skall ha det övergripande ansvaret för barnets lärande och utvecklings är det viktigt att de får ny kunskap i sin nya med förtydligande roll i de pedagogiska arbetet. Det är även viktigt att barnskötarens specifika roll förtydligas liksom arbetslagets arbetsformer, metoder etc. i olika kompetensutvecklingsinsatser.

Ärendet har behandlats i samband med frågan om Personalplan för förskoleverksamheten, (BUN § 05/65).

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN hänvisar till sitt beslut enligt § BUN 05/65), i vilket förvaltningen gavs i uppdrag att utreda olika finansieringsförslag för en 60 p förskollärarutbildning enligt Jönköpingsmodellen inom ram för arbetet med internbudget 2006, samt att i samband med internbudget 2006 utreda hur man kan erbjuda en bredare vidareutbildning för personal inom förskolan inom ram.