BUN § 70

Utskrivet från: http://gotland.se/20344

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 70
Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar i förskolan (SFS 2005: 23)

Dnr BUN2003/002/88
Riksdagen beslutade den 15 december i enlighet med regeringens förslag i proposition om Kvalitet i förskolan (Prop. 2004/05:11) att ett riktat statsbidrag kommer införas från och med den 1 januari 2005. Det riktade statsbidraget ska möjliggöra anställningar av 6 000 fler i förskolan. Bidraget är treårigt och 2005 fördelas 1 miljard kronor. Åren 2006 och 2007 fördelas 2 miljarder kronor per år. Därefter ska medlen inordnas i det generella statsbidragssystemet.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder. Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar i verksamheterna eller kompetenshöjande åtgärder för förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar inom verksamheterna.

Förvaltningen förordar att statsbidraget till största delen används för de små barnen, upp till 2,5 år. Det kan ske genom minskning av antalet barn i förhållande till antalet personer alternativt om så krävs för att klarar efterfrågan genom utökning av antalet personal i förhållande till antalet barn. Det är inte möjligt att minska antalet barn per avdelning som det samtidigt finns en efterfrågan som inte kan tillgodoses. En mindre del av statsbidraget bör avsättas för att finansiera behov av särskilda insatser ex exempelvis öppen förskola i samverkan med socialtjänsten, utökad resurs för specialpedagoger mm.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Det särskilda statsbidraget till personalförstärkningar i förskolan skall riktas mot de yngre barnen (0-2,5 års ålder)

    2. De yngre barnens schematimmar skall beräknas med en koefficient 1,2 vid mätning och justering av budget i verksamheten

    3. Den förstärkta budgeten i verksamheten skall bidra både till personalförstärkning och utglesning av barngrupperna. Uppdraget att klara efterfrågan har högre prioritet än utglesning av barngrupperna.

    4. Användningen av statsbidraget och effekterna av fördelningen skall följas upp årligen