BUN § 71

Utskrivet från: http://gotland.se/20343

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 71
Samordnat fritidsbidrag och elevbidrag

BUN gav i samband med behandlingen av budget 2006 och flerårsplan 2006-2010 förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till samordning av fritidsbidrag och elevbidrag. Förslaget skall avse belopp inom ram och beakta särskoleelevernas behov. Ett syfte med samordningen har varit att rektor lättare ska kunna samordna personal och integrera de båda verksamheterna. De barn som är inskrivna i förskoleklass och grundskola är oftast även inskrivna på fritidshemmet. I nuvarande beräkningsmodell till fritidshemmen utgår man från volymtimmar, det vill säga 19,5 timmar = ett heltidsbarn = ett á-pris. Elevbidragets beräkningsmodell utgår från antal elever. En arbetsgrupp vid ekonomiavdelningen har genomfört utredningen i samarbete med fem av grundskolans rektorer.

Barn- och utbildningsnämndens beslut  1. 1. Fördelningssystemet för elevbidrag till fritidshem skall bibehållas i nuvarande utformning.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att se över skolbarnsomsorgen för särskoleelever och återkomma med ev förslag till förbättringar