BUN § 72

Utskrivet från: http://gotland.se/20342

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-06-08

BUN § 72
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden
1. 05-04-11 Information från Arbetsmiljöverket om ev inspektion av arbetsgivare med personal som kör bil i tjänsten. Dnr 2005/076-51

2. 05-04-19 Skrivelse till Inger Göthberg från fritidshemspersonal vid Norrbacka skolan ang kvalitet och budget för mellanmålen. Dnr BUN 2005/084-62

3. 05-04-27 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2005:32 ang feriearbeten 2005

4. 05-04-28 Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till möte om ett förstärkt kommunalt/lokalt ungdomsarbete

5. 05-05- Verksamhetsberättelse från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA

6. 05-05- Brev jämte broschyr från Hyresgästföreningen "7 frågor om kommunens och allmännyttans pengar"

7. 05-05- Enkät (utvärdering) samt rapport avseende NTA-projektet hösten 2004.

8. 05-05- Protestlista (25 namn) ang att behålla dagbarnvårdarna i Eskelhem.

9. 05-05-02 Inbjudan till "Översyn av arbetsmarknadspolitiska åtgärder", upptaktsmöte i Söderhamn 7 juni 2005

10. 05-05-04 Information om upprättande av handlingsplan för systematiskt brandskyddsarbete

11. 05-05-09 Skrivelse från Planerings- och försörjningsavdelningen "Svar på redovisade brister enligt Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket" gällande slöjdsalar

12. 05-05-09 Beslutsmeddelande från Arbetsmiljöverket ang "Meddelande om att ärende avslutats ang pelarborrmaskin vid Solbergaskolan.

13. 05-05-10 Förfrågan till Chefen P 18 ang beräkningsunderlag för planering av framtida förskolor och skolor på Gotland. Dnr BUN 2005/017 -61

14. 05-05-10 Skrivelse från Trafikflyghögskolan Lund ang "Begäran om utredning av gymnasial flygutbildning. Dnr BUN 2005/009-60

15. 05-05-10 Rädda Fenomenalen; protestlista mot nedläggning av Fenomenalen Dnr 2004/054-69

16. 05-05-10 Inbjudan till konferens "Verksamhetsstyrning i offentlig sektor" i Stockholm

17. 05-05-10 Beslutsmeddelande från Arbetsmiljöverket ang "Förbud med omedelbar verkan att använda pelarborrmaskin Högbyskolan Hemse

18. 05-05-10 Beslutsmeddelande från Arbetsmiljöverket ang "Förbud med omedelbar verkan att använda pelarborrmaskin, Fårösundskolan

19. 05-05-10 Beslutsmeddelande från Arbetsmiljöverket ang "Förbud med omedelbar verkan att använda pelarborrmaskin, Lännaskolan Slite

20. 05-05-10 Protokollsutdrag Kf § 76 "Bokslut 2004; årsredovisning samt ansvarsfrihet" Dnr Ks 2005/188-00

21. 05-05-10 Protokollsutdrag Kf § 77 "Fyllnadsval, Barn- och utbildningsnämnden.

22. 05-05-10 Information från Folkhögskolan Hemse -Fårösund om utställningar/konserter i Visby

23. 05-05-11 Missiv till Sveriges Kommuner och Landstings Ideskrift " Ett bredare regionalt uppdrag?"

24. 05-05-12 Information om Ungdomsstyrelsen och inbjudan till att nominera till Årets ungdomskommun.

25. 05-05-12 Skrivelse från Mona Wahlgren ang Fenomenalen Dnr BUN 2005/054-69

26. 05-05-13 Inbjudan till ungdomstorget 2005 i Borlänge. Tema Ung i världen

27. 05-05-16 Förfrågan Göran A1merén Eskilstuna om fonder och stiftelser som kommunens olika förvaltningar förfogar över

28. 05-05-16 Underrättelse om eventuellt förbud enligt 7 kap 7 § i arbetsmiljölagen gällande Lännaskolan. Dnr BUN 2005/051-69

29. 05-05-16 Underrättelse om eventuellt förbud enligt 7 kap 7 § i arbetsmiljölagen gällande Fårösundskolan. Dnr BUN 2005/051-69

30. 05-05 16 Brev från Pia Ullberger ang julavslutning i Klinteskolan jämte Skoldirektör Peter Molins svar. Dnr BUN 2005/085-63

31. 05-05-17 AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2005/19461; besked om resultat av inspektion vid Fårösundsskolan. D nr 2005/051-69

32. 05-05-17 Inbjudan från Stiftelsen Allmänna Barnhuset att nominera kandidater till .Allmänna Barnhusets Stora Pris.

33. 05-05-19 Brev från Anette Torgnysdotter Sundblad ang indragning av Kulturskolans utbud i Hemse

34. 05-05-20 Från Skolverket "Enkät om kommunens personalförsörjning inom förskola, -fritidshem, förskoleklass och grundskolans tidigare år”

35. 05-05-23 Brev från rektorer och bitr rektorer i Klinte RMO ang brandskydd, jämte skolchefens svar. Dnr 2005/089-60

36. 05-05-17 AMV:s inspektionsmeddelande AIST 2005/19460; besked om resultat av inspektion vid Lännaskolan. Dnr 2005/051-69

37. 05-05-18 Brev från "Vattenprovet" ang simkunnighet.

38. 05-05-23 Inbjudan från GK:s ledningskontor ang Svenska ECAD-nätverkets (ECAD = European Cities Against Drugs) möte i Visby 1-2 sept 2005.

39. 05-05-25 TN§ 123; Tillbyggnad av befintlig matsal/uppehållsrum vid CPG Norr. Dnr 2004/058-04

40. 05-05-27 Brev från skolsköterskegruppen ang beslutet att ej återbesätta skolskötersketjänsten Fårösund.

41. 05-05-31 Brev från Ledningskontoret till Högskolan på Gotland ang Lärarutbildningen vid Högskolan på Gotland (f k)

42. 05-06-01 Skrivelse till Högskolan från ledningskontoret ang Lärarutbildningen vid Högskolan på Gotland

43. 05-06-03 Tidningsartikel i GA ang sötsaker i skolornas cafeterior.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations och anmälningsärendena läggs till handlingarna