2005-06-16, §§ 162-195

Utskrivet från: http://gotland.se/20286
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2005-06-16

Register

Regionstyrelsen 2005-06-16
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl. 9.00-10.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c) §§ 181-195
Lena Celion (m)
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Heidi Plisch, (mp) tjg ersättare
Gösta Hult (c), tjg ersättare §§ 162-180
Birgitta Eriksson (m), tjg ersättare
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Övriga närvarande
Curt Broberg (c)
Leif Dahlby (s)
Stefan Nypelius (c)
Bodil Rosengren (v)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2005-06-20
Datum för anslags nedtagande: 2005-07-12