BUN § 45

Utskrivet från: http://gotland.se/20277

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 45
Uppföljningar och effektmål läsåret 2005/2006

Dnr 2005/079-60
Enligt kommunens regler för styrning och kontroll skall varje nämnd formulera dels övergripande inriktningsmål, dels effektmål. Inom BUNs ansvarsområde sker detta inom ramen för Skolplanen, i vilken inriktningsmålen inarbetats och därmed är giltiga för skolplanens giltighetstid. Effektmålen, jämte förvaltningens uppföljningar revideras årligen och gäller inom BUF läsårsvis. Arbetsutskottet hade behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2005-04-20, och utredningssekreterare Gunilla Carlsson och Lena Celion hade utarbetat ett reviderat förslag till effektmål och uppföljningar utifrån arbetsutskottets diskussion.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Framlagt förslag godkänns med följande justeringar: Förskoleverksamhet: Under Avsnitt E. stryks orden ”och unga”. Förskoleklass och grundskola: Avsnittet H. stryks. Gymnasieskola: Avsnittet H. skall ges följande lydelse: ”Statistik över andelen som fullföljer gymnasieutbildning redovisas” Extern vuxenutbildning: Effektmålet under genomströmning skall ges följande lydelse: ”Andelen elever som fullföljer statsbidragsfinansierade utbildningar skall var högre än riksgenomsnittet.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att i Årsredovisningen för 2004 redovisa arbetet med implementering av individuella, framåtsyftande utvecklingsplaner för elever i grundskolan.