BUN § 46

Utskrivet från: http://gotland.se/20276

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 46
Ansvarsfördelning beträffande särskilda undervisningsgrupper

Dnr 2005/070-63
Under 2004 har en arbetsgrupp bestående av Jan Svensson, Gunilla Carlson och Pelle Stenström haft i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur Gotlands Kommuns heldagsskolor - Balderskolan, Malmaskolan, Delfinen och specialgrupperingar, Motivet, Klivet och Tullis skall drivas.

Utgångspunkten för gruppens arbete har varit att rektor enligt skollag och förordning har ett speciellt ansvar för att stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Regelsystemet styrs bl a av följande styrdokument:
· Läroplanen
· Skollagen 4 kap 1§ andra stycket
· Grundskoleförordningen 5 kap. Särskilda stödinsatser 1§
· Grundskoleförordningen 5 kap. Särskilda stödinsatser 4§

Förslaget har behandlats i ledningsgruppen och ett skriftligt remissmaterial har inkommit från de olika skolområdena. Dessa skriftliga synpunkter visar att det finns olika uppfattningar om hur specialgrupperna skall finansieras och hur man långsiktigt skall säkerställa elevgruppernas behov av kvalificerad verksamhet med kompetent personal. Arbetsgruppen bedömer att det finns en majoritet bland berörd personal för att heldagsskolorna bibehåller en central finansiering.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Språkförskolan, Språkskolan, Balderskolan, Delfinen, Malmaskolan och grundskoleverksamheten vid Mattisskolan skall finansieras via centralt konto under åren 2006, 2007 och 2008. Upptagningsområdet för enheterna omfattar hela Gotland.

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att utforma riktlinjer för enheterna som belyser följande:
  - Enhetens målgrupp
  - Enhetens antal platser
  - Avlämnande rektors ansvar för en elev
  - Vilken skolhälsovårds- och elevvårdspersonal som skall vara knuten till eleven.
  - Ev samverkansavtal och ansvarsfördelning med IFO och BUP

  3. Förvaltningen ges i uppdrag att fortlöpande genomföra en kvalificerad pedagogisk utvärdering avseende resultat och kvalitet