BUN § 51

Utskrivet från: http://gotland.se/20271

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 51
Framtida användning av F-huset, Säveskolan

Dnr 2001/005-29

En arbetsgrupp bestående av f d Barn- och utbildningschef Lars Danielson, gymnasiechef Alf Nilsson och planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har i skrivelse daterad 2005-02-23 anfört bl a följande:


Lokalprogram för gymnasieprojektet antogs av KF 1994-10-10. Vid KF:s sammanträde 1996?06?10 (KF §96/135) redovisades projektets kostnad till 258 000 kkr i 1996 år priser. I beslutet om projekteringen av etapp II omfattande kv. Solrosen anges rivning av F-huset. Rivningen är sista etappen i Gymnasieprojektet.
Under de år som gymnasieprojektet pågått har huset använts för undervisning vilket bland annat inneburit att periodiskt underhåll genomförts utifrån vad som bedömts vara nödvändigt. Efterhand som gymnasieprojektet pågått har eleverna i huset blivit allt färre.

Vid en genomgång av huset våren 2004 har TF tillsamman med BUF kunnat konstatera att F-huset frånsett trasiga fönster som åtgärdas efterhand i sig är ett bra hus som kan komma till användning om en renovering med vissa verksamhetsanpassningar i kombination med periodiskt underhåll och OVK genomförs. Om huset genomgår en renovering i stället för att rivas kan huset lämpligen omfatta verksamhet för ca 7-800 elever och personal. En omprövning av rivningsbeslutet förordas därför med inriktning på hur huset kan komma att användas efter elevpuckel.

samt vidare

FORTSATT ARBETE MED ATT TA FRAM EN IDÉ
Med beaktande av den långsiktiga elevutvecklingen bör Gymnasieavdelningen i en samordnande diskussion med Planerings och försörjningsavdelningen ta fram idéer på följande:
- Kulturklustret. Estetiska programmets verksamheter samlad i F-huset i samordning med Kulturskolan.
- Samordning av NO-salar för gymnasieskolorna
- KomVux och Sär Vux ev. placering
- Aula och gemensamma utrymmen
- Eentuella behov av evakuering under ombyggnadstiden (TF-BUF)
- Utse pedagogogisk projektsamordnare (Plan. o försörj. avd)


Gymnasiechef Alf Nilsson och Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade vid Gy/vux-sammanträdet rapporterat om den pågående planeringen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde 2005-08-25 och BUN-sammanträdet 2005-09-14 i en PM redovisa olika handlingsalternativ i ärendet.

    2. BUN anhåller att företrädare för Tekniska Förvaltningen föredrar ärendet för BUN, när TN fattat beslut om F-huset.