BUN § 53

Utskrivet från: http://gotland.se/20269

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 53
Skolverkets erbjudande om utvecklingssamarbete

Dnr 2005/081-69

Skolverket anför i brev 2005-04-27 (SV:s dnr 2005:237) bl a följande
Skolverket har utfärdat Allmänna råd för kvalitet i förskolan som ett stöd i arbetet att bedöma och utveckla kvaliten. Förordningen om kvalitetsredovisning ska revideras, förskolan kommer att omfattas av krav om kvalitetsredovisning med användning av kvalitetsindikatorer. Myndigheten för skolutveckling ska genomföra insatser för att stödja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Mot denna bakgrund inbjuder myndighetens regionala enhet i Stockholm Gotlands kommun till samarbete. Vårt erbjudande avser
° Informationsmöten/seminarier om Allmänna råd för kvalitetsarbetet i förskolan. Målgrupper: skolpolitiker, förvaltningstjänstemän, skolledare, förskollärare m fl.

° Nätverk eller seminarieserier om kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Målgrupper: skolledare, förskollärare m fl, som arbetar med kvalitetsredovisning. Om kommunen så önskar kan insatsen riktas även till förskoleklass och grundskola. Flera rektorsområden omfattar ju såväl förskola som förskoleklass och grundskola.

° Myndighetens medverkan medför inga kostnader för kommunen. Dessutom erbjuder myndigheten ett mindre bidrag till nätverkens kostnader för t ex litteratur, möteslokaler och externa medverkande.

Skolverket föreslår följande arbetsgång:
° Möte med företrädare för kommunen för dialog om insatsernas innehåll, uppläggning, målgrupper, tidsplan mm.

° Upptaktsmöte med potentiella deltagare - för information och samråd om planerade insatser, formering av nätverk eller seminariegrupper mm. Vid detta möte kan även övergripande information om Allmänna råd, kvalitets indikatorer mm ges.

° Stöd till genomförande av nätverksmöten eller seminarier under ett till två år.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektör Peter Molin ges i uppdrag att acceptera erbjudandet om samverkan