BUN § 56

Utskrivet från: http://gotland.se/20266

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 56
BUN-TEMA: Kvalitetsredovisning

Kommunerna skall till Skolverket inge en samlad kvalitetsredovisning för skolverksamheten under det gångna verksamhetsåret. Kvalitetsredovisningen omfattar bl a nyckeltal och uppföljningar enligt de uppföljningar som beslutats av BUN i samband med effektmålen. I redovisningen upptas också planerade åtgärder för utveckling av skolverksamheten i syfte att förbättra måluppfyllelsen.

Utvecklingsavdelningen hade utarbetat ett förslag till Kvalitetsredovisning 2004. Förslaget hade varit föremål för behandling i förvaltningens centrala samverkansgrupp 2005-05-03, varvid vissa kompletteringar föreslagits av de fackliga organisationerna.

Bland 2004 års verksamhetsresultat kan nämnas:

· Fler elever än tidigare år har uppnått målen på Skolverkets ämnesprov i svenska, engelska och matematik för skolår 5

· Något färre elever än tidigare år har – i likhet med riket i övrigt - uppnått godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik i skolår 9.

· Över 90% av eleverna skolår 5 och 87% av eleverna i skolår 8 känner sig alltid eller nästan alltid trygga i skolan och på vägen till och från skolan.

· Andelen elever som lämnade den kommunala gymnasieskolan med grundläggande behörighet för högskolestudier har ökat från 81% år 2003 till 90% år 2004 – en hög andel också jämfört med riket.

Under året har bl a följande åtgärder vidtagits för att ytterligare öka måluppfyllelsen:

· Centrala utvecklingsuppdrag för lärare i Läsutveckling med skolbiblioteket som bas, Engelska, Matematik och Jämställdhet som en del i projektet Attraktiv Skola

· Fortsatt systematisk uppföljning av elevernas läsutveckling med LUS - läsutvecklingsschema

· Fortsatt utvecklingsarbete med SET – Social och Emotionell Träning – en modell för att i samarbete med hemmen arbeta med barns och elevers sociala och känslomässiga utveckling

· Kompetensinsatser för lärare i alla skolformer under rubriken ”Lust att lära”.

· Uppföljning av arbetet med prov, bedömning och betygsättning i gymnasieskolan

Kvalitetsredovisningen redovisades av utredningssekreterare Gunilla Carlsson och skoldirektör Peter Molin, samt rektorerna Gunnar Smitterberg, Inger Hägg, Margareta Zetterström.Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer den samlade kvalitetsredovisningen med vissa ändringar och kompletteringar