2005-05-12, §§ 131-146

Utskrivet från: http://gotland.se/19761
Regionstyrelsen 2005-05-12
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.40
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande, §§ 131-139
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s), §§ 131-139
Brittis Benzler (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Eric Martell (s), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Göran Örtbrant (m), tjg ersättare
Leif Dahlby (s), tjg ersättare §§ 140-146
Gösta Hult (c), tjg ersättare §§ 140-146
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd), ersättare
Leif Dahlby (s), ersättare
Gösta Hult (c), ersättare
Stefan Nypelius (c), ersättare 9-10.15
Heidi Plisch (mp), ersättare 9-9.30

Claes Kullberg, bitr. regiondirektör
Patrik Pettersson, bitr. kommunjurist
Per Lindskog, teknisk direktör, §§ 131-138
Anders Lindholm, renhållningsing. § 136
Lennart Johansson, planeringsteam, § 136

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2005-05-17
Datum för anslags nedtagande: 2005-06-08