BUN § 25

Utskrivet från: http://gotland.se/19651

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 25
Skolorganisationen Eksta-Fardhem-Stånga samt Gothem - Hörsne skolor

Dnr 2000/044-04
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har utarbetat en rapport Översyn av skolorganisationen i Gotlands kommun – redovisning av möjliga förändringar. Rapporten, som daterats 2004-09-29, utgår från tidigare planering och BUN-beslut samt en PM som beskriver inriktningen och hur beslutsprocessen bör ske i dessa ärenden. (PM 2000-03-31, Lars Danielson) Förvaltningen hade vid sammanträdet 2004-11-10 fått i uppdrag att med anledning av de vikande elevtalen särskilt utreda den framtida organisationen vid Eksta – Fardhem - Stånga skolor samt Gothem - Hörsne skolor (BUN § 04/80). BUN hade inbjudit föräldrar, elever och skolpersonal till två diskussionsmöten med anledning av ärendet. (2005-01-27 i Fardhem och 2005-02-03 i Gothem). Föräldraföreningen i Hörsne skola hade vidare inbjudit BUN till ett möte under skoltid i Hörsne skola 2005-03-09.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningens utredningsuppdrag enligt BUN § 2004/80 förklaras fullgjort.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att noga följa elevutvecklingen i samtliga skolors upptagningsområde