BUN § 26

Utskrivet från: http://gotland.se/19650

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 26
Föräldrastöd enl Ks beslut § 2003/233

Enligt beslut i Kommunstyrelsen § 233 (2003-10-30), i samband med budgetavstämning 2004 samt i budget 2004 och flerårsplan 2004-2008 ges ett flertal uppdrag gällande primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar till hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden; … 1. Strategier för förebyggande insatser till de minsta barnen och deras föräldrar, innefattande samverkansmöjligheter inom öppen förskola, barnavårdscentraler (BVC), Individ och familjeomsorgen m.fl. 2. Strukturerade föräldranätverk under professionell ledning. 3. Hälsofrämjande skolutveckling, strategi för implementering i Gotländska skolor. … Utvecklingschef Karin Nyström redovisar i skrivelse 2005-03-24 tre projekt som syftar till att utgöra BUFs insatser med anledning av de angivna uppdragen. Projekten är 1. Föräldraskap 2000 – fortsättning på ett projekt som pågått sedan 1996 inom BUF 2. COPE – (The Community Parent Education), som riktar sig till föräldrar som har barn med svårhanterligt beteende i ålder 3-12 år. 3. SET – Ett program för socio-emotionell träning som bygger på på aktuell forskning och innefattar de olika färdigheter som kan sägas spegla emotionell intelligens: självkännedom, att kunna hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN upptar 1 mkr i nämndens förslag till driftbudget för 2006 för angivet ändamål

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att
  ° I samråd med Social- och Omsorgskontoret, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen samt Folkhälsoenheten utveckla och pröva former för ökat föräldrainflytande och föräldraengagemang och stöd
  ° under hösten 2005 redovisa en plan för hur arbetet skall genomföras
  ° inför budgetarbetet 2007 (mars 2006) redovisa en uppföljning av insatserna

  3. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa strategi och planerade insatser för att implementera Hälsofrämjande skola