BUN § 27

Utskrivet från: http://gotland.se/19649

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 27
Ändringar i riktlinjer för skolskjutsning

Chefen för kansliavdelningen Per Westholm föreslår på uppdrag av BUNs arbetsutskott att de gällande skolskjutsriktlinjerna ändras enligt följande:

A.
Lång skolväg - Avståndet mellan hem och skola

Tidigare lydelse:
”För att en elev ska erbjudas skolskjuts skall närmaste vägen från hemmet till skolan eller hållplats vara minst:
i förskoleklass och år 1-3: 2 km
i år 4-9: 3 km”

Förslag till ny lydelse:
”Minimigräns för prövning av skolskjuts skall vara
i förskoleklass och år 1-3: 2 km
i år 4-9: 3 km”


B.
Växelvis boende

Förslag till komplettering :
”Skolskjutsning kan i vissa fall ske t/f elevens båda vårdnadshavare. ( Jfr Sv kommunförbundets cirkulär 2004:1740) Om sådan skjutsning måste anordnas i särskild ordning mellan olika upptagningsområden gäller inte BUNs ordinarie skjutsriktlinjer, t ex när det gäller krav på självskjutsning, gångavstånd till hållplats, rese- och väntetider m m.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar enligt framlagt förslag.