BUN § 32

Utskrivet från: http://gotland.se/19644

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 32
Investeringar till följd av ökat elevantal vid gymnasieskolan

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2005-03-02

Med anledning av tidigare beslut inom ram för etapp 4 i gymnasieprojektet har stora rockader, effektiviseringar i lokalutnyttjandet genomförts under 2004. Effektiviseringarna i gymnasieprojektet har inneburit att stora framtida investeringar har kunnat undvikas. En omfattande omflyttning och verksamhetsanpassning genomfördes 2004 i samband med stora delar av CPG flyttade från Kv. Solrosen till Kv. Hackspetten och inom Hackspettens område. Det har i marginalen inneburit ett förändrat och utökat lokalutnyttjande som inte kunnat förutsägas på grund av ökat elevintag på program vid Christopher Polhemgymnasiet.

Utbyggnad av matsal vid CPG. Kv. Hackspetten
Ett utökat investeringsbehov föreligger nu på grund av utökat elevantal och ett behov av att vid CPG bygga till nuvarande matsal/uppehållsrum med en yta för måltider till en kostnad av 2.000 kkr. Investeringsmedel för åtgärden finns inte i BUN:s investeringsbudget för 2005.
Se bifogad skrivelse 2005-02-28 ang. matsal för elever vid Christopher Polhemgymnasiet, Kv. Hackspetten.

Utökade undervisningsytor vid Bygg- och fordonsprogrammen
På grund av stort antal sökande till programmen beslutade BUN 2005-02-15 § 16 att utöka antalet intagningsplatser till byggprogrammet och fordonsprogrammet. Det utökade lokalbehovet kan enklast och mest effektivt klaras genom en flyttning av en av kommunen ägd paviljong från Kv. Solrosen (Sävetomten) till programmen vid Lundbygatan. TF har beräknat kostnaderna i investering till 500 kkr tillsammans med möbler och undervisningsutrustning med 150 kkr en investeringskostnad med 650 kkr. Investeringsmedel som inte finns i BUN:s investeringsbudget för 2005.

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut

  1. 1. BUN anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 2 300 tkr för utbyggnad av matsal vid CPG

    2. BUN begär hos TN att föreslagen utbyggnad av matsal/uppehållsrum vid CPG norr genomförs till en beräknad investeringskostnad med ca 2 300 tkr för driftstart under ht. 2005

    3. BUN anslår 75 tkr för komplettering av möbler och utrustning vid matsalen, CPG