BUN § 34

Utskrivet från: http://gotland.se/19642

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 34
Beslutsattestanter år 2005

Dnr 2004/037-60
Enligt kommunens attestreglemente skall resp nämnd besluta om attestanter. Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa beslutsattestanter enligt följande:

1. Generella attestanter:
Ordförande Brittis Benzler
Skoldirektör Peter Molin
Ekonomichef Elisabeth Österdahl

2. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter:
Beslutsattestanter och ersättare för dessa enligt förteckning.

3. Hävning av attesträtten
Skoldirektören bemyndigas att häva attesträtten för förordnade beslutsattestanter. Sådant beslut skall anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

4. Kompletterande förordnanden
Ekonomichefen bemyndigas att under år 2005 på uppdrag av verksamhetsansvarig göra kompletterande förordnanden av attestanter och de förändringar i övrigt som är erforderliga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer beslutsattestanter enligt framlagt förslag.