BUN § 38

Utskrivet från: http://gotland.se/19638

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 38
Motion, utvärdering av omorganisation av Havdhem och Hablingbo skolor

KS dnr 2005/0078-29; BUN dnr 2005/034-63
Fullmäktigeledamoten Christer Mattson (c) har i en motion 2005-02-14 anfört följande:

Det har nu gått tre terminer sedan Hablingbo och Havdhems skolor slogs samman. På sikt kommer troligen fler sammanslagningar av skolor att ske.

För att få så smidiga omställningar som möjligt framöver, måste de erfarenheter och förslag till förändringar och förbättringar från de tidigare berörda tas tillvara på för att underlätta framtida beslut

Erfarenheterna från de elever, föräldrar, personal och skolledningar som varit berörda under tidigare sammanslagningar samlas in och resultatet därav skall vara vägledande vid framtida sammanslagningar och andra förändringar i skolverksamheten

Allt för att få en så smidig och lugn övergång som möjligt för den enskilda eleven.

Därför föreslår jag att:

· en utvärdering sker av sammanslagningen, där samtliga elever, föräldrar, personal och skolledning som varit berörd de senaste 18 månaderna får yttra sig.

· utvärderingen (frågeställningen) utformas i samarbete mellan BUF och föräldraföreningen i Havdhems skola

· BUN tar hänsyn till resultaten vid kommande sammanslagningar

· den lagstadgade (enl. skollagen) konsekvensbeskrivningen presenteras.

Förvaltningschef Peter Molin föreslår i skrivelse att BUN ställer sig positiv till motionen såtillvida att en utvärdering kommer att ske under 2005 och redovisas i samband med Årsredovisning 2005.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att under 2005 utvärdera omorganisationen av dels Hablingbo-Havdhems skolor , dels Träkumla skola –Lyckåkerskolan.

    2. BUN ställer sig positiv till motionen såtillvida att en utvärdering kommer att ske under 2005 och redovisas i samband med Årsredovisning 2005.