BUN § 42

Utskrivet från: http://gotland.se/19634

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-05-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-04-06

BUN § 42
Arbetsutskottets övriga paragrafer

° Yttrande,”Carlbeckskommitténs” slutbetänkande SOU 2004: 98, ”För oss tillsammans…”.(Au § 35)

° Ansökan om försöksverksamhet med förändrad styrning av utbildningssystemet (Au § 41, samt presidiebeslut i ärendet 2005-03-22)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut Au § 35, Au § 41 samt presidiebeslut 2005-03-22 godkänns.