2005-04-21, §§ 111-130

Utskrivet från: http://gotland.se/19441
Regionstyrelsen 2005-04-21
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp) §§ 111-129
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Gustaf Hoffstedt (m)
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Gösta Hult (c), tjg ersättare
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Heidi Plisch, tjg ersättare § 130
Övriga närvarande
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Heidi Plisch, (mp) §§ 111-129

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk

Datum för anslags uppsättande, 2005-04-28
Datum för anslags nedtagande 2005-05-20