2005-03-31, §§ 77-110

Utskrivet från: http://gotland.se/18933
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2005-03-31

Register

Regionstyrelsen 2005-03-31
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 09.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Leif Dahlby, (s), tjg ersättare
Gösta Hult, (c), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Övriga närvarande
Curt Broberg (c), - kl. 10.45
Stefan Nypelius (c)
Bodil Rosengren (v)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk

Datum för anslag uppsättande: 2005-04-06

Datum för anslags nedtagande: 2005-04-28