2005-02-24, §§ 30-76

Utskrivet från: http://gotland.se/18443
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2005-02-24

Register

Regionstyrelsen 2005-02-24
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp), tjg §§ 30-32
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Eric Martell (s)
Heidi Plisch (mp), tjg ers §§ 33-76
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c),
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2005-03-03

Datum för anslags nedtagande: 2005-03-25