Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enskilt avlopp

Lämna din ansökan i god tid för att kunna få ditt tillstånd innan arbetet påbörjas. Vår handläggningstid varierar över året beroende på ärendeinströmning, kontakta vår kundtjänst för aktuell status för ditt ärende.

Ansökan enskilt avlopp

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnämnden.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du som har enskilt avlopp är skyldig att se till att avloppsanläggningen uppfyller de krav lagen ställer. Det är också viktigt att du regelbundet kontrollerar att din anläggning fungerar som det är tänkt och renar tillräckligt. Detta kallas i lagen för egenkontroll.

Miljö- och byggnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Våra inspektörers uppgift är att granska din ansökan samt ge råd och vägledning. Däremot kan vi inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha.

Vid ansökan görs bedömningar av ditt avlopp utifrån den rådande miljölagstiftningen, Naturvårdsverkets allmänna råd samt Region Gotlands egna riktlinjer som tar hänsyn till de lokala förutsättningar som råder på Gotland.

En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. För mer information om detta gå till:

För information om taxor gällande tillsyn och tillståndsprövning klicka in på Miljöbalken- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

 

Varför rena avloppsvatten?

Ett hushåll använder dagligen cirka 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut. Oavsett om vattnet används i tvättmaskin eller toalett måste det renas. Föroreningarna varierar beroende på hur vattnet används och vissa ämnen kan ge stora negativa effekter om de kommer ut i vattenmiljön.

I Sverige använder närmare 20 procent av hushållen en enskild avloppsanläggning.

 

Projektet Klart vatten

På Gotland är det 40 procent eller cirka 14 000 hushåll som har enskild avloppslösning. Just nu pågår ett stort projekt på Gotland, Klart vatten, som ska se till att alla dåliga små avlopp rustas upp av sina ägare för att kunna bli godkända av miljö- och byggnämnden.