§ 359 Anställningsstopp

Utskrivet från: http://gotland.se/17577
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 359
Anställningsstopp

KS 2004/0573-02
- Ledningskontoret 2004-12-14
Mot bakgrund av väntad övertalighet bland vissa personalkategorier p.g.a. social- och omsorgsnämndens nya förvaltningsorganisation har ledningskontoret föreslagit att anställningsstopp för viss personal ska införas i hela Gotlands kommun.
Kommunstyrelsens beslut
  • Anställningsstopp införs i kommunen för administrativa handläggare och handläggare inom vård och omsorg (BSK 0402, 0101, 0103 och 03410).
  • Anställningsstoppet gäller i hela kommunen fr.o.m. 17 december 2004 och tills vidare.
  • Förvaltningschef kan bevilja dispens från anställningsstoppet vid speciella situationer.
  • Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för anställningsstoppet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Register

Register