§ 350 Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Frister för rengöring. Villkor för rätt till egenrengöring

Utskrivet från: http://gotland.se/17575
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 350
Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Frister för rengöring. Villkor för rätt till egenrengöring

AU § 283
KS2004/0537-17
- Räddningstjänsten 2004-11-26 och av ledningskontoret reviderade förslag
Mot bakgrund av ny lagstiftning – lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och därtill hörande författningar – har räddningstjänsten framlagt förslag till dels taxa för rengöring (sotning) som ska ersätta nuvarande sotningstaxa, dels taxa för brandskyddskontroll, dels föreskrifter om frister för rengöring av eldningsanläggning, dels bestämmelser om villkor för rätt till s.k. egenrengöring (dispens) för fastighetsägare att själv utföra rengöring eller sotning.

Till grund för förslagen ligger bl.a. föreskrifter och rekommendationer från Räddningsverket och Sv. Kommunförbundet. Ledningskontoret har gjort en teknisk överarbetning av förslagen efter arbetsutskottets sammanträde.

TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING). Sotningen bestod tidigare av momenten rengöring och brandskyddskontroll. Det senare momentet regleras nu särskild taxa, varför timpriset i den föreslagna ”sotningstaxan” är lägre än den nuvarande.

TAXA FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL. Statens räddningsverk utfärdar föreskrifter om brandskyddskontrollens omfattning och intervall. Kommunerna har ansvar för kontrollen.

FRISTER FÖR RENGÖRING AV ELDNINGSANLÄGGNING. Kommunen är skyldig att meddela föreskrifter om hur ofta rengöring/sotning ska ske.

VILLKOR FÖR EGENRENGÖRING (DISPENS). Kommunen får, efter ansökan från fastighetsägaren, medge att denne själv (eller annan) utför rengöringen/sotningen på den egna fastigheten, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten i dessa ärenden till räddningschefen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Det (av ledningskontoret) upprättade förslaget till taxa för rengöring (sotning) antas att gälla fr.o.m. 1 mars 2005, då nuvarande sotningstaxa upphör att gälla.
  • Det (av ledningskontoret) upprättade förslaget till (ny) taxa för brandskyddskontroll antas att gälla fr.o.m. 1 mars 2005.
  • Det (av ledningskontoret) upprättade förslaget till föreskrifter om frister för rengöring av eldningsanläggning antas att gälla fr.o.m. 1 mars 2005.
  • Det upprättade förslaget till bestämmelser om villkor för rätt till s.k. egenrengöring (dispens) för fastighetsägare att själv utföra rengöring eller sotning antas att gälla fr.o.m. 1 mars 2005.

Register

Register