§ 348 Omdisponering av medel för elevresor

Utskrivet från: http://gotland.se/17573
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 348
Omdisponering av medel för elevresor

AU § 281
KS 2004/0552-04
- Ledningskontoret 2004-11-22
Redan vid beslutet hösten 2003 om att införa avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för barn och ungdomar hade tekniska nämnden begärt att 7,5 mnkr skulle omdisponeras till nämndens budget från barn- och utbildningsnämndens. Beloppet avsåg kostnaden för interndebiterade elevresor. Efter utredning om beloppets storlek har nu föreslagits att 7 440 000 kr ska överföras i budget 2005.
Kommunstyrelsens beslut
  • Från barn- och utbildningsnämnden överförs i 2005 års budget 7 440 000 kr till tekniska nämnden avs. avgiftsfria resor för barn och ungdomar upp till 20 år.

Register

Register