§ 347 Medborgarförslag. Gratis mark för inflyttande

Utskrivet från: http://gotland.se/17572
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 347
Medborgarförslag. Gratis mark för inflyttande

AU § 280
KS2004/0321-25
- Medborgarförslag 2004-07-21
- Ledningskontoret 2004-11-16
I ett medborgarförslag föreslår Åke Kahlbom att kommunen gratis ska upplåta för bostadsbyggande lämplig mark till personer som flyttar till Gotland. Upplåtelsen skulle förenas med villkor att fastigheten inte fick säljas under en tioårsperiod. Motivet till förslaget är de höga priserna på fastigheter.

Ledningskontoret konstaterar att förslaget inte är förenligt med kommunallagen, eftersom en dylik subvention kommer i konflikt med likställighetsprincipen. Kontoret diskuterar och bemöter också förslaget i sak och upplyser att kommunen för närvarande har ca 70 småhustomter till försäljning. Medborgarförslaget föreslås avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Medborgarförslaget avslås.

Register

Register