§ 336 Ändring i renhållningstaxan

Utskrivet från: http://gotland.se/17570
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 336
Ändring i renhållningstaxan

AU § 268
KS2004/0474-40
- Tekniska nämnden 2004-10-20, § 245
- Ledningskontoret 2004-11-09
Tekniska nämnden har föreslagit smärre ändringar i renhållningstaxan; så t.ex. höjs timbaserade avgifter från 470 kr till 500 kr per timme. Den största förändringen är att bestämmelserna om mottagningsavgiften för företag vid hämtning och lämning av kylskåp m.m. lyfts över till den ”Prislista för obligatoriska renhållningstjänster” som tekniska nämnden själv svarar för (kommunfullmäktige § 30, 2002﷓12-16). Dessutom har ett par i redaktionella förändringar gjorts i förtydligande syfte.

Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Renhållningstaxan ändras i enligt med tekniska nämndens förslag fr.o.m. 1 mars 2005.

Register

Register