§ 361 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/17569
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 361
Information

  • Till handlingarna lades: Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning. Protokoll 15 november 2004 från Personalpolitiska utskottet. Ordföranden informerade om pågående utredningsarbete med utlokalisering m.m. av statlig verksamhet.
  • Register

    Register