§ 357 Ansökan om regionala utvecklingsmedel. Länsmuseet

Utskrivet från: http://gotland.se/17567
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 357
Ansökan om regionala utvecklingsmedel. Länsmuseet

RegU § 49
KS2004/0481-14
- Ledningskontoret 2004-11-26
- (Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 269)
Länsmuseet på Gotland har ansökt om 3,5 mnkr i regionala utvecklingsmedel för projektet ”Länsmuseet på Gotland – en kulturmötesplats för alla”. Genom till- och ombyggnad ska museet förbättra tillgängligheten (även för funktionshindrade) och exponeringen av utställningar och samlingar. Totalkostnaden beräknas till ca 19,8 mnkr.

Kommunstyrelsen har avslagit en tidigare ansökan med hänvisning till bl.a. att kostnader för fysisk anpassning inte är bidragsberättigade. Eftersom inget framkommit som förändrat tidigare ställningstagande har regionala utvecklingsutskottet avstyrkt också denna framställning.

Jäv: Sonia Landin (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
  • Ansökan avslås.

Register

Register