§ 356 Ansökan om regionala utvecklingsmedel: Leader + programmet

Utskrivet från: http://gotland.se/17566
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 356
Ansökan om regionala utvecklingsmedel: Leader + programmet

RegU 48
KS 2004/0504-14
- Ledningskontoret 2004-11-26
Leader+ Gotland har för ansökt om drygt 3,8 mnkr för verksamheten 2004. Av beloppet avser ca 2,8 mnkr medfinansiering av projekt och ca 1 mnkr driftstöd till kansliet.

Leader+ är EU: s gemenskapsinitiativ för landsbygdsutveckling och ska, utifrån lokala förutsättningar och initiativ, stödja nya metoder som rör landsbygdens utveckling och förnyelse. De leds av s.k. LAG-grupper (Local Action Group), utsedda av Glesbygdsverket. Kommunstyrelsen har (§ 396/2000) fattat principbeslut om att fullfölja programmet under programperioden. Regeringen har under en följd av år anslagit medel som svensk medfinansiering till de tolv lokala aktionsgrupperna. Till Gotlands kommun har för LAG-gruppen utbetalts ca 1,4 mnkr 2004.

Jäv: Eva Nypelius (c) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
  • Medfinansiering beviljas Leader + projektet 2004 med disponibelt belopp, dock högst 2 809 591 kr, ur 2004 års anslag, Allmänna regionalpolitiska åtgärder.
  • Ansökan vad avser driftsstöd till kansliet avslås med hänvisning till den överföring av kompletterande medel från Näringsdepartementet som gjorts 28 maj 2004.
  • Verksamhetsberättelse, årsredovisning och huvudbok för 2004 ska ha inkommit senast 31 mars 2005.

Register

Register