§ 354 Medborgarförslag. Sänkt reseersättning som besparingsåtgärd

Utskrivet från: http://gotland.se/17564
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-12-16

KS § 354
Medborgarförslag. Sänkt reseersättning som besparingsåtgärd

AU § 287
KS2004/0319-02
- Medborgarförslag 2004-07-19
- Arbetsutskottet 2004-11-09, § 244
- Ledningskontoret 2004-11-18
I ett medborgarförslag som tar sikte på minskade kommunala kostnader, föreslår Lars Lindgren att kommunen ska sänka ersättningen för användande av egen bil i tjänsten.

Utan att framlägga förslag redogör ledningskontoret för bl.a. tillämpning av gällande bestämmelser om reseersättning som återfinns i kollektivavtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Medborgarförslaget avslås

Register

Register